geodeti:
Bazínek Robert   602 879 078
Šléška Miroslav   776 705 536

zakázkové odd
ělení :
Hartingerová Milena  733 128 388

technické odd
ělení, misys :
Hájek Martin         603 148 712

Zeměměřičské služby
Kontakty:
Firma Geodes Group s.r.o. Vám zajistí
GEODES GROUP s.r.o.
Olomouc - Hodolany, Fibichova 1141/2  , PSČ 779 00
IČO: 278 17 997 vedená Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52670
Sídlíme v Olomouci u výškové budovy RCO                          

N 49°35'24.145", E 17°16'36.279"

N 49.5900403°, E 17.2767442°
email:
 
 
 
 
 
 
Geometrické plány
Vytýčení hranice pozemku
Zam
ěření skutečného stavu
Tvorba polohového a výškového polohového pole
Polohopisné a výškopisné zam
ěření
Vyhotovení účelových map, orientačních mapek apod.

Oceňování nemovitostí
Distribuce informačního systému Misys
Vektorizace rastrových map
Technická nivelace
Vytýčení a zaměření inženýrských sítí
Vytyčení drobných staveb, rodinných domů,včetně laveček,osování, dle požadavku
Vytyčení průmyslových objektů a zem
ědělských objektů
Zaměření fasád, sledování svislostí, výpočet ploch stěn atd.
Vyhotovení územně analytyckých podkladů technologií UAP
Vytýčení obvodu staveništ
ě
Vyhotovení pasportu pozemních komunikací, hřbitovů,
Všechny ostatní,i nestandartní požadavky dle dohody (osování sloupů, vytýčení roviny pro zemědělskou činnost, zaměření rybníků menšího rozsahu včetně hloubky sedimentu apod.)